Οι αρθρωτοί ράβδοι προτείνονται για το κλείσιμο και κλείδωμα πλευρικά των καλουπιών.