Έχουν κατασκευαστεί διάφοροι δακτύλιοι δοκιμών κάμψης με κινητά ικριώματα ανάρτησης για πλάκες, κολώνες περίφραξης, διάτρητες πλάκες (800 kN), δοκούς (600 kN), κλπ. Αυτά τα πλαίσια δοκιμών αποτελούνται από έναν αυτοφερόμενο σκελετό και 2 (ή περισσότερα) κινητά ικριώματα. Η εργονομία ήταν το κύριο μέλημα κατά τη φάση κατασκευής και το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η εύκολη φόρτωση του δοκιμίου. Οι περισσότεροι από τους δακτύλιους δοκιμών είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες για τη μέτρηση της κύρτωσης λόγω του βάρους του φορτίου του προς εξέταση στοιχείου