Για τον καθορισμό του ορίου συρρίκνωσης, του ποσοστού συρρίκνωσης, της ογκομετρικής συρρίκνωσης και της γραμμικής συρρίκνωσης. Όταν η περιεκτικότητα σε νερό του λεπτόκοκκου εδάφους πέφτει κάτω από το όριο πλαστικότητας, η συρρίκνωση της μάζας του εδάφους συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί το όριο πλαστικότητας.