Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ράβδων οπλισμού σε σκυρόδεμα.

Μέγιστο βάθος 180 mm.