Χρήση της μη επαγωγικής τεχνολογίας επαγωγής παλμών για τον εντοπισμό του πάχους επίστρωσης σκυροδέματος και τη μέτρηση διαμέτρου σιδήρου οπλισμού.