Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας τσιμέντου. Κλιμακούμενη από 0 έως 1 ml και από 18 έως 24 ml. Χωρητικότητα: 250 ± 0,05 cm3.