Χρησιμοποιείται για την μέτρηση πλακοειδούς των αδρανών του δοκιμίου. Με ανοξείδωτο πλαίσιο και μέγεθος 300 x 300 mm.