Μεταλλικά κυλινδρικά καλούπια με διαστάσεις 11 x 22  –  15 x 30  και 16 x 32 cm. Συσκευή για μοχλό με εύκολη απελευθέρωση.