Σχεδιασμένο για τον έλεγχο του εδάφους. Μέτρηση από  995-1038/1 g. Θερμοκρασία βαθμονόμησης: 68 ° F